Změna výše členského příspěvku pro rok 2011

1. výbor ČOS na svém podzimním zasedání dne 27. listopadu 2010 schválil změnu v kategorizaci  plátců členských spolkových známek, a to :

a)    členské spolkové známky ve výši 100,- Kč pro děti a mládež do 18 let včetně a pro seniory starší 65 let včetně

b)     300,- Kč pro ostatní dospělé členy ČOS (bez rozdílu od 18 do 65 let)

2. výbor ČOS schválil dále vydání jubilejní spolkové členské známky v ceně 50,- Kč jako dobrovolnou solidární pro všechny členy v letech 2011 a 2012, a to pro každý jednotlivý rok  na podporu dvouletých oslav 150.výročí Sokola (oslavy v oblasti: sportu pro všechny-náčelnictvo, vzdělavatelské a kulturní činnosti, sportovních  soutěží oddílů).

 Bořivoj Sopr, starosta župy