Výběrové řízení

Vážení,
dovolujeme si Vám oznámit zahájení výběrového řízení na Zhotovitele stavby:

REVITALIZACE SOKOLOVNY VE VELTĚŽI – ETAPA A, ZDIBY

Podklady jsou ke stažení na Věstníku veřejných zakázek MMR ČR, a také na webu TJ Sokol Veltěž: http://www.sokolveltez.cz/. Obdržíte následující podklady:

Seznam dokumentů k navrácení

Formulář výběrového řízení

Informace o uchazeči

Projektovou dokumentaci ve formátu .pdf

Zadávací rozpočet ve formátu .xls

Návrh SoD

Projektová dokumentace byla zpracována na větší rozsah, než aktuálně poptáváme. Předmětem této poptávky je výměna skladby podlahy hlavního sálu a vstupních prostor, provedení nových elektroinstalací a dále související dokončovací práce. Nejzazší termín dokončení díla požadujeme do 31. 8. 2018 a stavbu je možné zahájit bezprostředně po ukončení výběrového řízení.
Prohlídka objektu bude možná dne 14.2.2018 v 8 hodin a dne 19.2.2018 v 9 hodin na adrese Průběžná 76, Zdiby – Veltěž, popřípadě dle domluvy.
Termín pro odevzdání nabídek je 28/2/2018, nejpozději do 17 hod. elektronicky e-mailem na adresu:
k.kolarova@nasta.cz nebo do datové schránky ID: xt9pts7.
Vytištěnou a podepsanou nabídku také doručte osobně nebo poštou (podací razítko nejpozději 28/2/2018) na podatelnu OÚ Zdiby:

Obecní úřad Zdiby
paní Jana Hyklová
Průběžná 11
250 66 Zdiby

Posouzení nabídek bude provedeno po vyhodnocení cenové nabídky a harmonogramu realizace díla.
Objednatel se nezavazuje akceptovat nejnižší nebo jakoukoliv nabídku, a taktéž neponese náklady související s přípravou pro výběrové řízení. Prosím vezměte na vědomí, že Dílo je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy, program 133D531. Pokud nebude dotace poskytnuta, popř. by byla krácena, a to z jakéhokoliv důvodu, jako Objednatel jsme oprávněni od této smlouvy jednostranně odstoupit bez jakýchkoliv postihů, a to z důvodu, že nebudeme disponovat dostatečnými finančními prostředky pro úhradu ceny Díla.
V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.
S pozdravem,
Ing. Kateřina Kolářová
TJ Sokol Veltěž, Zdiby
E: k.kolarova@nasta.cz