Výběrové řízení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM RESTAURACE / BARU V SOKOLOVNĚ V OBCI ZDIBY

TJ Sokol Veltěž, Průběžná 76, 250 66 Zdiby,
vypisuje výběrové řízení na pronájem a provozování nebytových podnikatelských prostor v majetku TJ Sokol Veltěž nacházejících se v budově sokolovny.
Předmět vyhlášení:
Nebytový prostor restaurace, který tvoří restaurace, vchod, sklady, WC a venkovní terasa. Prostor je částečně vybaven (bar, židle, stoly), vybavení je v majetku TJ Sokol Veltěž a bude součástí nájmu.
Prostor je nyní volný, předpokládaný termín předání prostoru novému provozovateli – duben 2019. Není třeba platit žádné odstupné.
Předpokládaná celková spotřeba energií a služeb (dle minulých let): 100000 Kč/ročně.
Nájemné bude splatné měsíčně předem vždy do 15. dne v měsíci.
Při podpisu smlouvy bude uhrazena kauce ve výši tří měsíčních nájmů.
Obsah nabídky:
Stručný podnikatelský záměr
Identifikační údaje žadatele
Nabízená výše nájemného Kč/měsíc (bez energií a služeb)
Prokázání kvalifikačních předpokladů (kopie živnostenského listu nebo výpis z OR – není třeba ověřovat)
Případné reference z obdobné činnosti
Informace pro zájemce (uchazeče)
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě vážného porušení ustanovení nájemní smlouvy může pronajímatel vypovědět nájem okamžitě.
Podepsané kompletní nabídky zasílejte
na adresu TJ Sokol Veltěž, Průběžná 76, 250 66 Zdiby
nebo doručte osobně paní Janě Hyklové na OÚ Zdiby v době, kdy je úřad otevřen pro veřejnost.
Zalepené obálky označte v levém horním roku nápisem „Nabídka – výběrové řízení na pronájem restaurace“
Termín pro doručení nabídek: 27. 3. 2019
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.
Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce (uchazeč).
Písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce.
Pronájem nemovitého majetku, tedy schválení uzavření nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí Výkonného výboru TJ Sokol Veltěž.
Prohlídka prostor je možná po do telefonické dohodě s panem Ivanem Střídou (správce sokolovny) 724 086 971.
Ve Zdibech 11. 3. 2019
Zdeněk Jurkeník
starosta TJ Sokol Veltěž