Stanovy

Stanovy České obce sokolské přijaté 1. sjezdem Československé obce sokolské a schválené dne 21. února 1990
pod č.j. OV-154/P-90 ve znění změn a doplňků, vzatých ministerstvem vnitra České republiky
na vědomí podle § 11 zákona č. 83/1990 Sb. pod č.j. VSP/1-1311/90-R ze dne 30.7.1990, 1.3.1991, 16.2.1993, 2.1.1996
a změněné usnesením výboru České obce sokolské dne 14.4.1996, sjezdem České obce sokolské dne 31.5.1998,
výborem České obce sokolské 25.11.2000, sjezdem České obce sokolské 24.6.2001 a výborem České obce sokolské
27.4.2002 a 7. sjezdem České obce sokolské dne 20.6.2004

(Úplné znění)

STANOVY

České obce sokolské

 

Čl. 1

Název, sídlo a právní postavení
1.1. Název: Česká obec sokolská (zkráceně ČOS).
1.2. Sídlem ČOS je Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.

1.3. ČOS je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zák. č. 83/1990 Sb. právnickou osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti. 1)
1.3. ČOS je dobrovolný a nezávislý demokratický spolek. Organizačními jednotkami tohoto spolku jsou tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy, jejichž právní subjektivita je založena ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) zák. č. 83/1990 Sb., čl. 6 odst. 1 stanov ČOS registrovaných na Ministerstvu vnitra České republiky a § 18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku.

Organizační jednotky ČOS nemohou být registrovány na Ministerstvu vnitra České republiky jako občanská sdružení.

1.5. Zahraniční sokolské organizace považuje Česká obec sokolská za bratrskou součást sokolského hnutí. Při respektování platného právního řádu České republiky s nimi bude ČOS spolupracovat, jestliže se samy pro tuto spolupráci rozhodnou.

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

1) § 18 občanského zákoníku

Čl. 2

Cíle a poslání

2.1. Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.

2.2. ČOS vychází při uskutečňování tohoto cíle z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

2.3. Cílem činnosti České obce sokolské je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a kulturní činnosti.

2.4. Orgány ČOS, žup a jednot v rozsahu své působnosti zejména:
2.4.1. podporují vznik a činnost sokolských jednot a žup, pomáhají jim a jestliže je to nutné, činí potřebná opatření, aby je udržely v činnosti a zajistily jejich majetek pro spolkové účely,

2.4.2. organizují tělesnou výchovu a sport, aby všichni, kdo o to projeví zájem, je mohli pěstovat především pro vyplnění volného času, k upevnění zdraví či ke zlepšení tělesné i duševní výkonnosti,

2.4.3. organizují i výkonnostní a vrcholový sport a tím podporují soutěživost členů v různých oblastech,

2.4.4. organizují kulturní a společenskou činnost,

2.4.5. propagují a rozvíjejí sokolské tradice a ideály a prohlubují a šíří poznání sokolské myšlenky,

2.4.6. zajišťují po metodické stránce tělocvičný a sportovní proces s cílem jej stále zdokonalovat a přijímat nové myšlenky, formy i činnosti při současném respektování etických zásad olympijského hnutí, včetně zákazu používání zakázaných podpůrných prostředků. Přitom vedou sokolské sportovce k tomu, aby chránili a rozvíjeli morální a etické základy sportu a aby chránili sport a sportovce před zneužíváním pro politické a komerční cíle,
2.4.7. stanoví zásady pro hospodaření s majetkem a jeho ochranu a vytvářejí předpoklady pro vlastní podnikatelskou činnost, zabezpečující činnost sokolských jednot, žup i ČOS v souladu s platnou právní úpravou,
2.4.8. spolupracují se sokolskými organizacemi v zahraničí,
2.4.9. spolupracují s tělovýchovnými, sportovními a dalšími zájmovými organizacemi v ČR i zahraničí,

2.4.10. usilují o účast ve sportovní reprezentaci státu, uskutečňují a rozvíjejí mezinárodní styky včetně členství v mezinárodních organizacích,

2.4.11. programově, tématicky a organizačně zajišťují přípravu i realizaci všesokolských sletů,

2.4.12. metodicky řídí archivování současné i historické sokolské dokumentace.

Čl. 3

Symbolika ČOS

3.1. Symboly ČOS jsou znak kSl, odznak „Na stráž!“ a prapor ČOS, pták sokol a kroj ČOS.

3.2. Sokolský pozdrav je „Nazdar!„.

3.3. Členové ČOS se vzájemně oslovují “sestro”, “bratře”. Ženy navzájem a muži navzájem si tykají.

3.4. Sokolský slib je dobrovolný. Skládají jej zletilí členové ve své jednotě.
3.5. Vzhled a provedení sokolských symbolů – znaků a krojů, text sokolského slibu, jakož i způsob užívání historických symbolů, odznaků a krojů určuje předsednictvo výboru ČOS (dále jen “PV ČOS”) zvláštními pokyny.
3.6. Organizační jednotky ČOS mohou užívat své znaky a prapory s využitím symbolů a znaků ČOS.

 

Čl. 4
Členství v ČOS

4.1. Členství v ČOS je individuální. Vzniká rozhodnutím výboru příslušné tělocvičné jednoty Sokol (dále jen „jednota“) o přijetí zájemce do ČOS, o jeho registraci v jednotě a příslušnosti k ní. Dokladem o členství v ČOS je členský průkaz s fotografií člena, podepsaný oprávněnými statutárními zástupci jednoty, opatřený razítkem jednoty a vylepenými příspěvkovými známkami na příslušné období.
4.2. Členy ČOS se mohou stát ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí a souhlasí se stanovami ČOS. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. O přijetí rozhoduje výbor jednoty.

4.3. Člen souhlasí podpisem přihlášky s tím, aby pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a jejích organizačních jednotek byla poskytnuta jeho osobní data v rozsahu – jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště.

4.4. Člen ČOS může hostovat v jiné sokolské jednotě, než ve které je registrován, pouze se souhlasem výborů obou sokolských jednot. Členem výboru jednoty může být pouze v jedné jednotě.

4.5. Čestné členství ČOS je ve výjimečných případech možné. Způsob jeho udělování stanoví zvláštní předpis.

4.6. Členství v ČOS zaniká tím, že člen ČOS

4.6.1. oznámil výboru jednoty, že z ČOS vystupuje,

4.6.2. byl vyškrtnut nebo vyloučen,
4.6.3. zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

4.7. Vyškrtnut bude člen, který bez vážného důvodu je dlužen členské spolkové příspěvky za uplynulý kalendářní rok, nebo neplní jiné závazky po období delší než jeden rok. Činnost v oddílech bez zaplacení členských oddílových příspěvků, pokud jsou stanoveny, není přípustná.

4.8. Vyloučen může být člen, který
4.8.1. hrubě porušil stanovy ČOS,
4.8.2. přes písemné upozornění opakovaně porušil stanovy ČOS,
4.8.3. byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
4.8.4. při sportovní činnosti prokazatelně užíval zakázané podpůrné prostředky.
4.9. Návrh na vyloučení člena projedná výbor jednoty na své schůzi, na kterou musí být člen písemně pozván alespoň 10 dnů předem. Pokud se bez řádné omluvy nedostaví, může výbor jednat i v jeho nepřítomnosti. K platnosti usnesení výboru o vyloučení člena je nezbytný souhlas nejméně dvou třetin všech členů výboru. Usnesení o vyloučení musí výbor členovi odevzdat osobně nebo zaslat poštou do vlastních rukou s upozorněním, že se může do 15 dnů od doručení odvolat k předsednictvu výboru župy (dále jen “PV župy”), které rozhodne s konečnou platností. Také k projednávání odvolání musí být odvolatel písemně pozván alespoň 10 dní předem. Do doby vyřízení odvolání, které musí být projednáváno na nejbližší schůzi PV župy, je členství odvolatele pozastaveno. Proti pravomocnému rozhodnutí PV župy může výbor jednoty i vyloučený člen podat stížnost k předsednictvu výboru ČOS (dále jen “PV ČOS”), proti jehož rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek.
4.10. Vyloučení člena může být v méně závažných případech též podmíněné – se stanovením zkušební doby na 1-2 roky. Pro zkušební dobu stanoví výbor jednoty přiměřená omezení spolkových práv člena.

4.11. O opětovném přijetí vyloučeného člena do ČOS může rozhodnout výbor jednoty pouze po předchozím souhlasu PV ČOS.
4.12. Výbor jednoty zašle pravomocné rozhodnutí o vyloučení člena příslušnému ústřednímu orgánu ČOS.
4.13. Zánikem členství nezaniká povinnost uhradit dlužné částky a závazky.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

5.1. Člen ČOS, jestliže plní své povinnosti vyplývající ze stanov, má právo:

5.1.1. účastnit se cvičení, soutěží, tělocvičných a sportovních akcí a vystoupení (pokud to jeho výkonnost a zdravotní stav dovolí), kulturní a společenské činnosti v jednotě, župě i v rámci ČOS,

5.1.2. účastnit se schůzí odborů, oddílů a komisí, kterých je členem, vyslovovat své názory a podávat návrhy. Dorost kromě toho má právo účastnit se valných hromad bez práva hlasovat,

5.1.3. účastnit se školení, seminářů a srazů pořádaných příslušnými složkami ČOS či jinými organizacemi, na něž byl vyslán,

5.1.4. používat symboly ČOS a nosit sokolský kroj,

5.1.5. předkládat návrhy či stížnosti všem orgánům ČOS,

5.1.6. být přizván k jednáním, která se týkají jeho osoby. Při rozhodnutí v jeho neprospěch má právo se do 15 dnů odvolat k výboru jednoty. Pokud v 1. instanci rozhodl výbor jednoty, může se tento člen odvolat k PV příslušné župy, které rozhodnutí buď potvrdí, nebo je zruší a vrátí výboru jednoty k novému projednání,
5.1.7. seznámit se se stanovami ČOS a ostatními spolkovými předpisy a rozhodnutími.

5.2. Zletilý člen má kromě toho právo :
5.2.1. účastnit se valné hromady jednoty s hlasem rozhodujícím a volit na ní, pokud se nejedná o valnou hromadu delegátů podle čl.7.6.2 stanov,

5.2.2. být volen nebo jmenován do všech orgánů a funkcí na všech organizačních stupních ČOS, pokud s tím souhlasí.

5.3. Člen ČOS má zejména povinnost :

5.3.1. řídit se stanovami ČOS i ostatními spolkovými předpisy a rozhodnutími,

5.3.2. nepoškozovat svým jednáním dobrou pověst sokolského hnutí, ale naopak svou činností přispívat k jeho rozvoji i k rozvoji demokratické společnosti,

5.3.3. nepoškozovat ekonomické zájmy jednot, žup a ČOS, zejména v případě možných střetů zájmů,

5.3.4. jednat vždy v duchu sokolských idejí, zásad mravní čistoty tělocvičné a sportovní činnosti a zásad fair play,
5.3.5. řádně a iniciativně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen nebo jmenován. Za výkon funkce odpovídá orgánu, který ho zvolil nebo jmenoval, pokud není ve stanovách uvedeno jinak,

5.3.6. řádně platit členské spolkové a členské oddílové příspěvky i ostatní platby, které jsou pro členy stanoveny,

5.3.7. chránit podle svých možností majetek jednot, žup a ČOS proti zneužití, zničení nebo odcizení a přispívat k jeho hospodárnému využití,

5.3.8. chránit životní prostředí a přispívat k jeho zvelebování.

Čl. 6.

Organizační uspořádání ČOS

6.1. Česká obec sokolská má tyto organizační stupně:

6.1.1. tělocvičné jednoty Sokol (dále jen „jednota“),

6.1.2. sokolské župy (dále jen „župa“) a

6.1.3. ČOS

Organizačními jednotkami1) s právní subjektivitou jsou jednoty a župy. Organizační jednotky jsou právnické osoby2).
6.2. Název jednoty začíná slovy „Tělocvičná jednota Sokol“ (ve zkratce “T.J.Sokol”), za nimiž následuje místopisné označení jednoty. Výjimky povoluje PV ČOS. Za název jednoty je možné připojit upřesňující doplňky, např. „- ČOS“.

 

1) § 6 odst. 2 písm. e) zák.č. 83/1990 Sb.

2) § 18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku

6.3. Název župy začíná slovy „Sokolská župa“, za nimiž následuje historické nebo jiné označení župy, schválené PV ČOS.
6.4. Základním dokumentem ČOS jsou její stanovy, které jsou pro všechny členy, organizační jednotky a orgány na všech organizačních stupních ČOS závazné a ze kterých musí vycházet všechny řády a další spolkové normy, předpisy a rozhodnutí.

 

Čl. 7

Jednota

7.1. Základní organizační jednotkou ČOS je jednota sdružená v sokolské župě.

7.2. Pro vznik jednoty je třeba ustavit alespoň tříčlenný přípravný výbor, který svolá ustavující valnou hromadu. Pokud tato valná hromada přijme stanovy ČOS a podle nich zvolí orgány a činovníky jednoty, může výbor jednoty požádat prostřednictvím územně příslušné župy o přijetí do ČOS. O přijetí rozhoduje PV ČOS s právní účinností dnem rozhodnutí PV ČOS.

Jednota jako právní subjekt vzniká na základě rozhodnutí PV ČOS o přijetí jednoty do ČOS a o její registraci v ČOS, v němž musí být uveden den vzniku.

7.3. Jednota má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek, který jí věřily jiné jednoty, župy, ČOS, případně jiné právní subjekty.

7.4. Vlastní činnost je v jednotě organizována v odborech, sborech, oddílech a komisích, případně jiných útvarech (složkách).

 

7.5. Orgány jednoty jsou:

7.5.1. valná hromada jednoty,

7.5.2. výbor jednoty,

7.5.3. kontrolní komise jednoty, resp. člen pověřený kontrolou.

 

7.6. Valná hromada jednoty

7.6.1. Valná hromada jednoty je nejvyšší orgán jednoty. Svolává ji výbor jednoty nejméně jednou ročně, zpravidla do 30 dnů po roční účetní závěrce. Pozvání na valnou hromadu musí být provedeno způsobem v místě obvyklým, a to alespoň čtrnáct dní před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program valné hromady.
7.6.2. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni zletilí členové jednoty a dorost. Hlasovat na ní mohou jen zletilí členové. Výbor jednoty, která má více než 100 zletilých členů, může rozhodnout, že valné hromady se zúčastní pouze delegáti zvolení zletilými členy. Klíč pro volbu delegátů stanoví výbor jednoty. V tomto případě se valné hromady mohou zúčastnit i další zletilí členové a dorost, ale pouze s hlasem poradním.
7.6.3. Jednání valné hromady může být ve stanovenou dobu zahájeno, dostaví-li se nadpoloviční většina zletilých členů, resp. delegátů s hlasem rozhodujícím. Nesejde-li se potřebný počet zletilých členů, resp. delegátů ve stanovenou dobu, koná se valná hromada o 30 minut později, pokud je přítomna alespoň čtvrtina zletilých členů, případně polovina delegátů s hlasem rozhodujícím. Tento minimální stav musí trvat až do ukončení valné hromady. Jinak předsedající valnou hromadu rozpustí a výbor ji bez zbytečných odkladů svolá znovu.

7.6.4. K projednání zvláště důležitých neodkladných záležitostí svolá výbor jednoty mimořádnou valnou hromadu, a to na základě:

7.6.4.1. usnesení výboru jednoty přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů výboru
jednoty nebo

7.6.4.2. žádosti alespoň jedné třetiny všech zletilých členů jednoty nebo

7.6.4.3. usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů kontrolní komise

jednoty.

7.6.5. Valná hromada jednoty zejména:

7.6.5.1. projednává a usnesením schvaluje zprávy výboru jednoty o činnosti a o hospodaření jednoty za uplynulý rok včetně zprávy o majetkových pohybech,
rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští období a schvaluje zprávu kontrolní komise jednoty,
7.6.5.2. rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření jednoty,
7.6.5.3. rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem v souladu s ustanovením čl.10.1. stanov,
7.6.5.4. rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě,
7.6.5.5. rozhoduje o tom, do které župy v rámci příslušného kraje se jednota přihlásí, případně o přechodu z jedné do jiné župy v rámci příslušného kraje.

Po skončení funkčního období výboru jednoty dále
7.6.5.6. rozhoduje o udělení absolutoria odstupujícímu výboru, jehož členové v této
věci nemají právo hlasovat,

7.6.5.7. volí starostu jednoty a další členy výboru jednoty včetně náhradníků. Dále volí
náčelníka, náčelnici, vzdělavatele a předsedu odboru sportu, kteří jsou rovněž
členy výboru jednoty, a které v jejich nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu
práv a povinností jejich zástupci zvolení valnou hromadou. Pokud ale existují v
jednotě cvičitelské sbory, vzdělavatelský sbor a odbor sportu, volí náčelníka,
náčelnici, vzdělavatele a předsedu odboru sportu a jejich zástupce tyto sbory a
odbor a valná hromada jejich volbu bere na vědomí,

7.6.5.8. volí členy a náhradníky kontrolní komise jednoty. V jednotách s menším počtem zletilých členů než 50 volí na místo kontrolní komise jednoty člena pověřeného kontrolou.

V období před skončením funkčního období výboru župy
7.6.5.9. volí delegáty a jejich náhradníky na župní valnou hromadu a vyslance a
jejich náhradníky do výboru župy podle klíče určeného župou,

7.6.5.10.může doporučit kandidáty na členství do PV župy a do kontrolní komise župy,

7.6.5.11.může doporučit kandidáty na členství v ústředních orgánech ČOS.

7.6.6. K platnosti usnesení valné hromady jednoty je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných zletilých členů, případně delegátů s hlasem rozhodujícím, pokud není pro zvláštní případy ve stanovách určeno jinak.

 

7.7. Výbor jednoty

7.7.1. Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty. Je odpovědný valné hromadě jednoty. Řídí činnost jednoty v období mezi valnými hromadami jednoty a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty. Písemné právní úkony podepisují za jednotu starosta jednoty nebo místostarosta jednoty, a jednatel nebo další člen výboru jednoty určený rozhodnutím výboru jednoty.

7.7.2. Po svém zvolení výbor jednoty hlasováním rozhodne, kdo z jeho členů bude vykonávat funkci místostarosty, jednatele, hospodáře, případně další funkce podle potřeby. Funkce starosty, jednatele a hospodáře jsou navzájem neslučitelné.

7.7.3. Výbor jednoty zejména:

7.7.3.1. zajišťuje plnění usnesení valné hromady jednoty a usnesení orgánů župy a ústředních orgánů ČOS,

7.7.3.2. rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty,

7.7.3.3. sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští období,
7.7.3.4. zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory, sportovní oddíly a komise (např. disciplinární a smírčí),
7.7.3.5. volí a jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, členy komisí a sleduje
jejich činnost,
7.7.3.6. rozhoduje o přijetí, vyškrtnutí a vyloučení člena jednoty,
7.7.3.7. svolává valnou hromadu jednoty a předkládá jí zprávu o své činnosti a o svém
hospodaření v uplynulém roce.
7.7.4. Před skončením funkčního období výbor jednoty připraví pro valnou hromadu jednoty návrh kandidátek pro volbu a) starosty jednoty, b) členů nového výboru jednoty a jejich náhradníků a c) členů kontrolní komise a jejich náhradníků. Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jmenovité funkce.

 

7.8. Činovníci výboru jednoty vykonávají zejména tyto činnosti:

7.8.1. starosta jednoty

7.8.1.1. jedná navenek jménem jednoty,

7.8.1.2. předsedá valné hromadě jednoty až do zvolení nového starosty, resp. zvoleného
předsedajícího,
7.8.1.3. svolává výbor jednoty nejméně šestkrát do roka a předsedá jeho zasedáním,
7.8.1.4. pověřuje jiného člena výboru jednoty jednáním v konkrétní záležitosti,

7.8.2. místostarosta jednoty (pokud je volen)

7.8.2.1. pomáhá starostovi ve vedení jednoty a zastupuje ho podle jeho pokynů,
7.8.2.2. v nepřítomnosti starosty ho zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností. V
případě, že jednota má dva nebo více místostarostů, zastupují ho v pořadí
určeném při jejich volbě,

7.8.3. jednatel jednoty

7.8.3.1. sleduje plnění usnesení valné hromady a výboru jednoty a plní pokyny starosty,
7.8.3.2. vyřizuje běžné písemnosti výboru jednoty a podepisuje je, nestanoví-li starosta
nebo výbor jednoty jinak,
7.8.3.3. v případě nepřítomnosti starosty a místostarosty zastupuje starostu v plném
rozsahu jeho práv a povinností, pokud ti neurčili nebo nemohli určit svého
zástupce.

7.9. Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán, který
7.9.1. sleduje hospodaření se jměním jednoty a hospodaření právních subjektů, které jednota případně sama zřídila nebo v nichž má účast,
7.9.2. má právo kontrolovat účetní doklady, finanční operace, stav hotovosti v pokladně, smlouvy a jiné jednotu zavazující doklady,

7.9.3. upozorňuje výbor jednoty na případné porušení stanov ČOS, na nehospodárnosti a odchylky od pravidel řádného hospodaření a schváleného rozpočtu,
7.9.4. o výsledcích své činnosti podává zprávu valné hromadě a navrhuje schválení roční účetní závěrky. Pokud jde o valnou hromadu na závěr funkčního období volených orgánů jednoty, navrhuje udělení absolutoria výboru jednoty.

7.9.5. Členství v KK je neslučitelné s členstvím ve výboru jednoty nebo s činností v
hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni jednoty.

7.10. Přestane-li výbor jednoty vykonávat činnost, ustaví župa nejméně tříčlenný
správní výbor, který převezme práva a povinnosti výboru jednoty. Úkolem
správního výboru je především svolat valnou hromadu jednoty za účelem volby
nového výboru jednoty. Zvolením nového výboru jednoty končí činnost správního
výboru.
7.11. Nepodaří-li se takto vytvořit nový výbor jednoty a obnovit jeho činnost do šesti
měsíců, správní výbor neprodleně informuje PV župy a to podá návrh na
likvidaci jednoty. PV ČOS určí orgán, který provede majetkové vypořádání a
určí způsob a postup tohoto vypořádání.

7.12. Jednota zanikne, usnesou-li se na tom nejméně dvě třetiny všech zletilých

členů na valné hromadě svolané k tomuto účelu nebo v případě, že počet

zletilých členů jednoty klesne pod 3. Jestliže celé jmění jednoty nenabývá

právní nástupce, provede se majetkové vypořádání. Majetkové vypořádání

provede statutární orgán zanikající jednoty.

V případě, že statutární orgán jednoty toto vypořádání neprovede, jmenuje

PV ČOS na návrh PV příslušné župy, nebo i bez návrhu,

likvidátora. PV ČOS na návrh příslušné župy svým usnesením stanoví podmínky a způsob provedení likvidace.

Toto ustanovení se neužije, jestliže jednota zanikne sloučením s jinou

sokolskou jednotou. V takovém případě přejde veškeré jmění zanikající

jednoty na jednotu, s níž se sloučila.

 

Čl. 8

Župa

8.1. Župa je sdružení jednot v rámci příslušného kraje.

8.2. Župa se utváří z podnětu jednot v kraji nebo z podnětu PV ČOS. Ustavující valnou hromadu župy svolá nejméně tříčlenný přípravný výbor, který stanoví klíč pro volbu vyslanců a delegátů v jednotách.

Ustavující valná hromada vezme na vědomí vyslance jednot, případně náčelníka, náčelnici, vzdělavatele a předsedu odboru sportu, zvolené příslušnými sbory či odborem. Tito všichni tvoří výbor župy. Pokud tato valná hromada přijme stanovy ČOS, zvolí na jejich základě členy kontrolní komise a jejich náhradníky a vyslance do výboru ČOS a jejich náhradníky. Výbor župy zvolí své předsednictvo. PV župy pak požádá PV ČOS o registraci župy v ČOS.

Župa jako právní subjekt vzniká dnem stanoveným v rozhodnutí PV ČOS o registraci župy v ČOS.

8.3. Župa má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek, který jí svěřily jednoty, jiné župy, ústřední orgány ČOS, případně jiné právní subjekty.
8.4. Vlastní činnost župy je organizována v odborech, sborech a komisích, případně
územně v okrscích, které nemají vlastní právní subjektivitu.

8.5. Orgány župy jsou:
8.5.1. valná hromada župy,
8.5.2. výbor župy,

8.5.3. předsednictvo výboru župy,

8.5.4. kontrolní komise župy.

8.6. Valná hromada župy

8.6.1. Valná hromada župy je nejvyšší orgán župy. Svolává ji výbor župy jednou za tři roky před skončením funkčního období. Pozvání na valnou hromadu musí být provedeno písemně, a to alespoň čtrnáct dní před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat pořad valné hromady.

8.6.2. Klíč pro stanovení počtu vyslanců a delegátů volených v jednotách stanoví PV župy.
8.6.3. Valné hromady župy se účastní členové výboru župy a delegáti zvolení v jednotách, dále členové kontrolní komise župy, členové odstupujícího PV župy, případně hosté.

Hlas rozhodující mají jen členové výboru župy a delegáti jednot. Ostatní účastníci mají hlas poradní.

8.6.4. Valná hromada župy může být ve stanovené době zahájena a může přijímat usnesení, je-li zastoupena více než polovina jednot sdružených v župě, každá nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem. Jestliže se nesejde takto stanovený počet zástupců do 30 minut po stanovené době začátku, koná se valná hromada, pokud jsou přítomni zástupci alespoň čtvrtiny jednot. Tento minimální stav musí trvat až do ukončení valné hromady. Jinak předsedající valnou hromadu rozpustí a výbor župy ji bez zbytečných odkladů svolá znovu.
8.6.5. PV župy je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu na základě
8.6.5.1. usnesení výboru župy přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů výboru
župy nebo
8.6.5.2. usnesení PV župy přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů PV župy nebo

8.6.5.3. žádosti alespoň jedné třetiny jednot sdružených v župě nebo

8.6.5.4. usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů kontrolní komise župy.

8.6.6. Valná hromada župy zejména
8.6.6.1. projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru župy o činnosti a o
hospodaření župy za uplynulé funkční období včetně zprávy o majetkových
pohybech, schvaluje zprávu kontrolní komise,
8.6.6.2. rozhoduje o udělení absolutoria odstupujícímu výboru župy. Členové odstupujícího výboru župy nemají právo hlasovat, a to i když byli znovu zvoleni za vyslance či delegáty na valnou hromadu,

8.6.6.3. dvoutřetinovou většinou přítomných navrhuje PV ČOS zrušení nebo rozdělení
župy nebo sloučení župy s jinou župou,

8.6.6.4. volí členy a náhradníky kontrolní komise župy,

8.6.6.5. volí delegáty a jejich náhradníky na sjezd ČOS z kandidátů navržených
jednotami,

8.6.6.6. volí vyslance a jejich náhradníky do výboru ČOS a může doporučit
kandidáty na členství v PV ČOS, kontrolní komisi ČOS, příp. dalších
orgánech ČOS.
8.7. Výbor župy
8.7.1. Výbor župy, složený z vyslanců zvolených ve všech jednotách župy podle klíče určeného PV župy a dále z náčelníka, náčelnice, vzdělavatele a předsedy odboru sportu, zvolených příslušnými sbory a odborem, které v jejich nepřítomnosti zastupují jejich zvolení zástupci v plném rozsahu jejich práv a povinností, je orgán, který projednává a rozhoduje závažné otázky týkající se činnosti a hospodaření župy mezi valnými hromadami. Jeho rozhodnutí ve věcech společných župě jsou závazná pro všechny jednoty župy i pro PV župy.
8.7.2. Výbor župy zejména
8.7.2.1. stanoví počet členů PV župy a volí je ze svého středu, z nich jmenovitě starostu, místostarostu, jednatele a další členy PV župy a jejich náhradníky. Členy PV župy jsou také náčelník, náčelnice, vzdělavatel a předseda odboru sportu, v jejichž nepřítomnosti je zastupují jejich zvolení zástupci,
8.7.2.2. projednává a usnesením schvaluje zprávu PV župy o činnosti a hospodaření
župy za uplynulé období, rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a
schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští rok,
8.7.2.3. předkládá valné hromadě župy zprávu o činnosti a o hospodaření župy za
uplynulé funkční období včetně zprávy o majetkových pohybech,

8.7.2.4. rozhoduje o zásadních otázkách organizace a hospodaření župy.
8.8. Předsednictvo výboru župy

8.8.1. PV župy je statutárním orgánem župy a je odpovědné výboru župy. Řídí činnost župy v období mezi zasedáními výboru župy a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Jménem župy je oprávněn jednat starosta župy. Písemné právní úkony podepisují za župu starosta župy nebo místostarosta župy, a jednatel nebo další člen PV župy určený rozhodnutím PV župy.
8.8.2. Jménem PV župy mohou jednat i další činovníci, pověření pro konkrétní záležitost PV župy.
8.8.3. Předsednictvo výboru župy zejména:
8.8.3.1. zajišťuje plnění usnesení valné hromady župy, výboru župy a usnesení a pokynů
ústředních orgánů ČOS,
8.8.3.2. rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo
výboru župy,
8.8.3.3. svolává zasedání výboru župy nejméně jednou do roka,
8.8.3.4. k projednání zvlášť důležitých a neodkladných záležitostí svolá mimořádnou
valnou hromadu župy (viz čl.8.6.5. stanov),
8.8.3.5. zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory a komise (např. disciplinární a
smírčí), volí nebo jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, jejich
předsedy a členy a sleduje jejich činnost,
8.8.3.6. doporučuje PV ČOS přijetí jednoty do organizační struktury ČOS,
8.8.3.7. vydává stanovisko k žádostem sokolských jednot o souhlas k právním
úkonům uvedeným v čl.10.1. stanov ČOS,
8.8.3.8. připravuje pro výbor župy zprávy o činnosti a o hospodaření župy v uplynulém
roce a návrh plánů činnosti na příští období,
8.8.3.9. navrhuje výboru župy program valné hromady župy a připravuje návrh kandidátek pro volbu a) starosty župy, b) členů nového PV župy a jejich
náhradníků, c) členů kontrolní komise župy a jejich náhradníků. Při tom
bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jmenovité funkce a k
návrhům jednot sdružených v župě,
8.8.3.10 . navrhuje valné hromadě župy kandidáty na členství ve výboru ČOS, v PV
ČOS, v kontrolní komisi ČOS, ve smírčí komisi ČOS.

 

8.9. Činovníci PV župy vykonávají zejména tyto činnosti :

8.9.1. starosta župy

8.9.1.1. jedná navenek jménem župy,
8.9.1.2. předsedá valné hromadě župy až do zvolení nového starosty župy,
8.9.1.3. předsedá zasedáním výboru župy,
8.9.1.4. svolává PV župy podle potřeby, nejméně však desetkrát do roka, a předsedá jeho zasedáním,
8.9.1.5. pověřuje jiného člena PV župy jednáním v konkrétní záležitosti.

8.9.2. místostarosta župy

8.9.2.1. pomáhá starostovi a zastupuje ho podle jeho pokynů,

8.9.2.2. v nepřítomnosti starosty ho zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností.

V případě, že župa má dva nebo více místostarostů, zastupují ho v pořadí
určeném při jejich volbě,

8.9.3. jednatel župy
8.9.3.1. sleduje plnění usnesení valné hromady, usnesení výboru župy a PV župy a plní
pokyny starosty župy,
8.9.3.2. vyřizuje běžné písemnosti a podepisuje je, nestanoví-li starosta nebo PV župy
jinak,

8.9.3.3. v případě nepřítomnosti starosty župy a místostarosty župy zastupuje starostu župy v celém rozsahu jeho práv a povinností, jestliže ten neurčil svého zástupce.

 

8.10. Odbornými programovými útvary župy jsou:
8.10.1. odbor všestrannosti župy,
8.10.2. odbor sportu župy,
8.10.3. župní vzdělavatelský sbor.

 

8.11. Kontrolní komise župy (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán, který

8.11.1. sleduje hospodaření se jměním župy, případně hospodaření právních subjektů, které župa sama zřídila, nebo v nichž má účast, a informuje PV župy o nehospodárnostech a odchylkách od pravidel řádného hospodaření a schváleného rozpočtu,

8.11.2. má právo kontrolovat doklady, stav hotovosti v pokladně, pokladní a ostatní finanční operace nejméně dvakrát v kalendářním roce, vždy však po roční účetní závěrce,

8.11.3. upozorňuje PV župy na případné porušení stanov ČOS,
8.11.4. o výsledcích své činnosti podává zprávu výboru župy a navrhuje mu schválení roční účetní závěrky,
8.11.5. podává zprávu valné hromadě župy o své činnosti za celé uplynulé funkční období a navrhuje jí udělení absolutoria odstupujícímu výboru župy,
8.11.6. má právo kontrolovat jednoty, zda použily prostředky poskytnuté jim župou nebo jejím prostřednictvím ke stanovenému účelu,
8.11.7. členství v KK je neslučitelné s členstvím ve výboru župy, v PV župy nebo s účastí na hospodářské nebo účetní správě na úrovni župy.

8.12. Přestane-li výbor župy a jeho předsednictvo vykonávat činnost, ustaví PV ČOS nejméně pětičlenný správní výbor, který převezme práva a povinnosti výboru župy a PV župy. Úkolem správního výboru bude především obnovit činnost orgánů župy. Splněním tohoto úkolu činnost správního výboru končí.
8.13. Nepodaří-li se takto obnovit činnost výboru župy do šesti měsíců, správní výbor
neprodleně informuje PV ČOS. To rozhodne o případné likvidaci župy a určí
orgán, který provede majetkové vypořádání a určí způsob a postup tohoto
vypořádání.
8.14. Župa zanikne, usnesou-li se na tom na valné hromadě župy nejméně zástupci dvou
třetin všech jednot sdružených v župě a tyto jednoty jsou zastoupeny alespoň
jedním vyslancem a jedním delegátem. Jestliže celé jmění župy nenabývá
právní nástupce, provede se majetkové vypořádání. Majetkové vypořádání
provede statutární orgán zanikající župy.

V případě, že statutární orgán župy toto vypořádání neprovede, jmenuje

PV ČOS likvidátora. PV ČOS svým usnesením stanoví podmínky a způsob provedené likvidace. Toto ustanovení se neužije, jestliže župa zanikne sloučením s jinou sokolskou župou. V takovém případě přejde veškeré jmění zanikající župy na župu, s níž se sloučila.

 

8.15. V krajích, v nichž má sídlo více sokolských žup, se zřizují se koordinační rady ČOS příslušných krajů. Rady jsou voleny zástupci příslušných žup dle zásad stanovených PV ČOS. Koordinační rada volí ze svých členů krajského zmocněnce a jeho zástupce. Krajský zmocněnec a jeho zástupci jsou oprávněni jménem organizačních jednotek ČOS daného kraje jednat s orgány kraje a jinými subjekty na území kraje v rozsahu daném příslušným pověřením. Usnesení koordinační rady jsou v souladu s tímto pověřením závazná pro jednoty a župy daného kraje. Koordinační rady ani krajský zmocněnec ani jeho zástupce však nemají právo ovlivňovat vnitřní rozhodnutí sokolských žup daného kraje.

Čl. 9
Ústřední orgány ČOS

9.1. Ústřední orgány ČOS („ÚO ČOS“) jsou:

9.1.1. sjezd ČOS,

9.1.2. výbor ČOS,

9.1.3. předsednictvo výboru ČOS,

9.1.4. kontrolní komise ČOS.

 

9.2. Sjezd ČOS

Sjezd ČOS je nejvyšší orgán ČOS. Svolává ho výbor ČOS jednou za tři roky. Pořadí sjezdů se označuje arabskými číslicemi.

9.2.1. Sjezdu se účastní

9.2.1.1.s hlasem rozhodujícím

vyslanci žup, nebo jejich náhradníci, náčelník ČOS a 1.místonáčelník ČOS, náčelnice ČOS a 1. místonáčelnice ČOS, předseda odboru sportu ČOS a 1. místopředseda odboru sportu ČOS, vzdělavatel ČOS a 1. náměstek vzdělavatele ČOS a dále delegáti žup zvolení na valných hromadách žup, odboru všestrannosti, odboru sportu a vzdělavatelského sboru zvolení jejich vrcholnými orgány podle klíče, který určil výbor ČOS.

Pokud byli za vyslance nebo delegáty zvoleni členové odstupujícího výboru, nemají tito vyslanci a delegáti právo hlasovat o udělení absolutoria odstupujícímu výboru ČOS. To platí obdobně i pro náčelníka a náčelnici ČOS, předsedu odboru sportu ČOS a vzdělavatele ČOS a jejich 1. zástupce,

9.2.1.2.s hlasem poradním

členové odstupujícího PV ČOS, odstupujícího výboru ČOS, členové odstupující kontrolní komise ČOS, odstupující a nově zvolení krajští zmocněnci ČOS a hosté pozvaní odstupujícím výborem ČOS.

9.2.2. Sjezd ČOS může být zahájen a přijímat usnesení, jsou-li zastoupeny více než dvě třetiny žup, každá nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem.

Sjezd zahajuje starosta ČOS. Po zjištění, že je sjezd schopný usnášení, zvolí sjezd pracovní předsednictvo, které se ujme dalšího řízení sjezdu až do zvolení nového starosty ČOS.

9.2.3. K přijetí usnesení sjezdu ČOS je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech účastníků sjezdu s hlasem rozhodujícím. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. K přijetí usnesení o zrušení ČOS a vypořádání jejích práv a závazků je třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech účastníků sjezdu s hlasem rozhodujícím.

9.2.4. Sjezd ČOS zejména:

9.2.4.1. schvaluje jednací řád sjezdu ČOS,

9.2.4.2. schvaluje stanovy ČOS, jejich změny a doplňky,
9.2.4.3. projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru ČOS o činnosti a o
hospodaření ČOS v období mezi sjezdy včetně zprávy o majetkových
pohybech, schvaluje zprávu kontrolní komise ČOS,
9.2.4.4. rozhoduje o udělení absolutoria odstupujícímu výboru ČOS,
9.2.4.5. bere na vědomí zprávu výboru ČOS o volbě činovníků ČOS,

9.2.4.6. volí členy kontrolní komise ČOS a jejich náhradníky,

9.2.4.7. rozhoduje o konání všesokolského sletu,

9.2.4.8. stanoví zásady a směry programu rozvoje a činnosti ČOS pro příští období,

9.2.4.9. stanoví zásady hospodaření ČOS.

9.3. K projednání zvlášť důležitých neodkladných záležitostí svolá PV ČOS mimořádný sjezd, a to na základě

9.3.1. usnesení výboru ČOS přijatého nadpoloviční většinou všech členů výboru nebo

9.3.2. usnesení PV ČOS přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů PV ČOS nebo

9.3.3. usnesení valných hromad nebo mimořádných valných hromad alespoň jedné třetiny všech žup nebo

9.3.4. usnesení přijaté nejméně dvěma třetinami všech členů kontrolní komise ČOS, jestliže mimořádné zasedání výboru ČOS svolané na žádost kontrolní komise ČOS (čl. 9.6.3.4. stanov ČOS) nezjedná nápravu nedostatků zjištěných kontrolní komisí ČOS.

Pro účast, pro zahájení, průběh a hlasování na mimořádném sjezdu ČOS platí obdobně ustanovení čl. 9.2.1.-9.2.3. stanov ČOS.

9.4. Usnesení sjezdů ČOS jsou závazná pro všechny členy a orgány na všech
organizačních stupních ČOS.

9.5. Výbor ČOS
9.5.1. Výbor ČOS je orgán složený z vyslanců žup, které v jejich nepřítomnosti zastupují jejich zvolení náhradníci s hlasem rozhodujícím. Na místa vyslanců žup, kteří byli zvoleni do PV ČOS, automaticky nastupují jejich zvolení náhradníci. Členy výboru jsou členové PV ČOS a dále náčelník ČOS a 1.místonáčelník ČOS, náčelnice ČOS a 1. místonáčelnice ČOS, předseda odboru sportu ČOS a 1.místopředseda odboru sportu ČOS, vzdělavatel ČOS a 1.náměstek vzdělavatele ČOS, které volí příslušné sbory a valná hromada odboru sportu.

9.5.2. Výbor ČOS rozhoduje v období mezi sjezdy o všech věcech, které nejsou vyhrazeny sjezdu. Jeho rozhodnutí jsou závazná pro všechny organizační jednotky ČOS i pro PV ČOS.
9.5.3 Výbor ČOS stanoví počet členů PV ČOS (max.15) a volí je ze svého středu, z nich jmenovitě starostu, místostarosty s určením jejich pořadí a oboru působnosti a jednatele. Členy PV ČOS jsou dále náčelník ČOS a náčelnice ČOS, předseda odboru sportu ČOS, vzdělavatel ČOS, které v jejich nepřítomnosti zastupují jejich zvolení zástupci v plném rozsahu jejich práv a povinností.

9.5.4. S hlasem poradním se zasedání výboru ČOS účastní i krajští zmocněnci ČOS.

9.5.5. Výbor ČOS zejména
9.5.5.1. projednává a usnesením schvaluje zprávy PV ČOS o činnosti a o hospodaření
ČOS v uplynulém roce včetně zprávy o majetkových pohybech, rozhoduje o
rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schvaluje plány činnosti ČOS a rozpočet
ČOS,

9.5.5.2. usměrňuje činnost žup,
9.5.5.3. rozhoduje s přihlédnutím k návrhům jednot a žup o územním uspořádání žup,
9.5.5.4. projednává a usnesením schvaluje řády ČOS a jejich změny a doplňky,
9.5.5.5. v neodkladných případech přijímá změny stanov ČOS. Tyto změny platí do
nejbližšího sjezdu ČOS, který o nich rozhodne s konečnou platností,
9.5.5.6. schvaluje zakládání obchodních společností a provádění jiných
podnikatelských činností ČOS, účastní se svými zástupci jejich řízení a
projednává a usnesením schvaluje výsledky jejich hospodaření,

9.5.5.7. svolává sjezd ČOS,

9.5.5.8. předkládá sjezdu ČOS zprávu o činnosti a o hospodaření ČOS za období mezi
sjezdy ČOS včetně zprávy o majetkových pohybech,

9.5.5.9. předkládá sjezdu ČOS návrh stanov ČOS, jejich změn a doplňků,

9.5.5.10.projednává zprávy o výsledcích činnosti kontrolní komise ČOS a rozhoduje o
případných opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,

9.5.5.11. schvaluje zásady o použití přidělených a z činnosti ČOS získaných
finančních a hmotných prostředků a o využití jiných práv,
9.5.5.12. stanoví termín a místo konání všesokolského sletu,

9.5.5.13. v odůvodněném případě předkládá sjezdu ČOS návrh na zrušení ČOS a návrh
na způsob vypořádání jejích práv a závazků.

9.6. Předsednictvo výboru ČOS

9.6.1. PV ČOS je statutárním orgánem ČOS. Je odpovědné výboru ČOS. Řídí činnost ČOS v období mezi sjezdy a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Jménem ČOS jedná navenek starosta ČOS. Písemné právní úkony podepisuje za ČOS starosta nebo místostarosta ČOS, a jednatel nebo další člen PV ČOS určený rozhodnutím PV ČOS.
9.6.2. Jménem PV ČOS mohou jednat i další činovníci pověření PV ČOS.

9.6.3. PV ČOS ve své činnosti zejména:

9.6.3.1. zajišťuje plnění usnesení sjezdu a výboru ČOS,
9.6.3.2. navrhuje hlavní úkoly ČOS na období mezi sjezdy a předkládá je k projednání
výboru ČOS,

9.6.3.3. svolává zasedání výboru ČOS nejméně dvakrát do roka,
9.6.3.4. k projednání zvlášť důležitých neodkladných záležitostí svolá mimořádné
zasedání výboru ČOS, a to na základě:

usnesení výboru ČOS přijatého nadpoloviční většinou všech členů výboru ČOS
nebo

usnesení přijatého nadpoloviční většinou všech členů PV ČOS nebo

usnesení výborů alespoň jedné třetiny všech žup nebo

usnesení přijaté nejméně dvěma třetinami všech členů kontrolní komise ČOS,
9.6.3.5. sleduje a kontroluje stav a úroveň činnosti všech odborů, sborů, komisí a dalších
útvarů ČOS,

9.6.3.6. koordinuje činnost žup a řeší případné rozpory mezi nimi,

9.6.3.7. stanoví jednotné zásady pro evidenci a hospodaření v ČOS,
9.6.3.8. rozhoduje o použití přidělených a z činnosti ČOS získaných finančních a
hmotných prostředků a o využití jiných práv ve smyslu zásad stanovených
sjezdem ČOS,
9.6.3.9. zabezpečuje péči o majetek ČOS a činí potřebná opatření k zabezpečení spolkových majetkových práv,

9.6.3.10.předkládá výboru ČOS návrh rozpočtu ČOS na příští kalendářní rok, případně
na delší období,

9.6.3.11.navrhuje výboru ČOS zakládání obchodních společností a provádění jiných
podnikatelských činností ČOS,

9.6.3.12.rozhoduje o disponování s nemovitým majetkem ve vlastnictví ČOS v rozsahu
uvedeném v čl. 10.1.,

9.6.3.13.uděluje souhlas k disponování s nemovitým majetkem ve vlastnictví jednot a žup
v případech uvedených v čl. 10.1.,

9.6.3.14.předkládá výboru ČOS návrhy stanov, jejich změn a doplňků,

9.6.3.15.navrhuje program jednání výboru ČOS a připravuje pro ně podklady,

9.6.3.16.na doporučení žup rozhoduje o přijetí jednot do ČOS a o jejich registraci v ČOS
a o jejich příslušnosti k župě,

9.6.3.17.rozhoduje o registraci žup v ČOS,

9.6.3.18.podle potřeby zřizuje své poradní orgány (např. disciplinární a smírčí komise)
a j