Dobročinná sbírka na opravu budovy sokolovny v obci Zdiby

Opravme společně naši sokolovnu!

Vážení a milí spoluobčané, členové a příznivci TJ Sokol Veltěž,

dovolujeme si Vám oznámit vyhlášení dobročinné sbírky, jejímž cílem je nashromáždit finanční prostředky na dofinancování rekonstrukce sokolovny v obci Zdiby.

Termín konání sbírky: 15. 7. 2018 – 31. 1. 2019

Číslo transparentního účtu: 2801437893/2010

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2801437893

Dále bude možné přispět v hotovosti do zapečetěných pokladniček, které budou k dispozici na všech kulturních akcích konaných do konce ledna v obci Zdiby. Seznam jmen dárců bude umístěn na pamětní desce na čestném místě v sokolovně.

Právnickým i fyzickým osobám rádi vydáme na požádání doklad o poskytnutém daru.

Osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky: Mgr. Lucie Kazdová Osvědčení.

(e-mail: lucie.kazdova@centrum.cz)

Historie a současnost

Historie naší jednoty sahá až do roku 1900, kdy se konala ustavující schůze v hostinci Josefa Kosiny ve Veltěži. V roce 1922 se naši předchůdci rozhodli k odvážnému kroku postavit si vlastní sokolovnu. Rozpočet na stavbu činil 562.000 Kčs. Nutno podotknout, že tehdy sokolové budovu stavěli svépomocí, cihly si sami vyráběli a na dlouhá léta se také zadlužili. Úvěr na stavbu sokolovny byl splácen mimo jiné z výtěžků zábav, plesů, pořádání divadelních představení a promítání. Stavba byla kolaudována 7. 9. 1924.

Naše sokolovna tedy brzy oslaví 100. narozeniny. Nutno podotknout, že dnes tato stará dáma není v dobrém stavu. Je naší povinností se o ni postarat a zvelebit ji natolik, aby nás znovu všechny těšilo chodit sem cvičit nebo na různé kulturní a společenské akce, které zde pořádáme během celého roku.

Sokolovna je nyní využívána na 100 % – dopoledne zde cvičí děti z naší ZŠ, v brzkém odpoledni se zde konají různorodé dětské zájmové kroužky, odpoledne cvičí naše sokolské oddíly všestrannosti, tréninky zde mají fotbalisté, v zimě cyklisté, hraje se zde nohejbal, volejbal, večer zkouší ochotníci aj. 

Zkrátka budova je vytížená od ranních hodin až po večerní a o víkendech se zde konají akce kulturní. Pravidelně pořádáme karneval pro děti i dospělé, plesy, divadelní představení, koncerty, sokolskou akademii, dětský den i sportovní turnaje.

Dále je sokolovna k dispozici ostatním spolkům a neziskovým organizacím v naší obci a okolí – své plesy zde pořádají také naši hasiči, myslivci a např. i skauti z Klecan. Obec zde pak pořádá besídku pro důchodce, divadelní představení nebo zasedání zastupitelstva, pokud se očekává velká účast občanů. Kaštánek Zdiby pak pravidelně zve malé děti na Mikulášskou besídku.

Sokolovna i přilehlé cvičiště s dětským hřištěm je v majetku naší sokolské jednoty, která je pobočným spolkem ČOS. Údržbu budovy i hřiště zajišťuje jednota z vlastních zdrojů, veškerá činnost zde probíhá zcela na dobrovolnické bázi. Sokolovna a přilehlé hřiště je skutečným centrem dění v obci, jiný dostatečně velký prostor ke komunitnímu životu nemáme.

A asi budete souhlasit, že by nebylo moudré, nechat tuto budovu chátrat a stavět jinou za mnohonásobně větší peníze. V letech minulých se nám podařilo získat jen drobné dotace a příspěvky spíše na údržbu. Poslední větší akcí bylo zateplení stropu a revitalizace venkovního přilehlého hřiště. Oba projekty jsme realizovali svépomocí.

V letošním roce jsme měli štěstí více a získali jsme dotaci od MŠMT ve výši 2.592.305 Kč, od Obce Zdiby k tomu navazující příspěvek ve výši 1.000.000 Kč a od Středočeského kraje ve výši 200.523 Kč. Dotace od MŠMT a Obce Zdiby je určená na výměnu podlahy a elektřiny, dofinancovat tuto akci musíme vlastními prostředky ve výši 931.856Kč.

Dotace od Středočeského kraje půjde na vybudování malého cvičebního sálu na galerii. Tento sál bude určen pro cvičení komornějšího charakteru jako je jóga, pilates, cvičení pro seniory nebo dětské pohybové aktivity. Oddělení sálu bude provedeno rolovacími výplněmi, a tak zůstane zachovaná možnost využití jako galerie k hlavnímu sálu pro společenské a kulturní akce. Naše spoluúčast činí 50.131Kč.

Dotace získané v letošním roce však bohužel nepostačí na mnoho dalších oprav, které by si naše sokolovna zasloužila – tou finančně největší je oprava střechy a fasády. V tuto chvíli nedoufáme, že by se nám podařilo vybrat tak obrovskou částku (celkem cca 4 mil. Kč), ale střecha i fasáda naštěstí ještě několik let vydrží, a proto se nyní plně soustředíme na vnitřní prostory budovy. Opravy menšího charakteru by nám moc pomohly dokončit již zahájenou rekonstrukci vnitřních prostor. Jedná se například o opravy resp. výměnu dveří a zárubní, rekonstrukci předsálí včetně nové podlahové krytiny, rekonstrukci výčepu a nevyhovujících toalet.

Pevně věříme, že se v naší obci najde dostatek dobrých lidí, kteří na opravu přispějí. Doufáme, že nás společná prospěšná práce může i semknout. Opravit tuto krásnou budovu dává velký smysl, vždyť tak činíme pro sebe a naše děti. Naše obec může být lepším místem pro život! Pojďte nám s tím pomoct!

 

Stručný přehled plánovaných oprav a investičních záměrů 

Financování z dotace MŠMT  (2.592.305Kč) a obce Zdiby (1.000.000 Kč) za spoluúčasti Sokola Veltěž  (931.856 Kč):

1)      Výměna elektroinstalace a svítidel včetně souvisejících oprav vnitřních omítek a dřevěného obložení v celkové částce cca 1,85 mil Kč. Stávající elektroinstalace je poměrně zastaralá, mnohé části jsou již v nevyhovujícím stavu a svítidla provozně velmi neúsporná.

2)      Výměna sportovní podlahy včetně podkladních vrstev v částce cca 2,65 mil Kč. Nově bude provedena opět parketová dubová podlaha, avšak na pružném podkladě a zejména bude provedena nově podkladní betonová deska s izolací proti vodě. Stávající podlaha byla položena na podkladních prknech na terénu, a dnes se již částečně propadá.

Práce  prováděné   z  dotace  Středočeského kraje (200.523Kč) za  spoluúčasti Sokola Veltěž  (50.131 Kč)

1)      Oddělení prostoru stávající galerie na samostatný malý sál pro cvičení v malých skupinách.

Ze sbírky bychom rádi financovali:

1)      Repase nebo výměny dveří – minimálně natřít, ale některé by si zasloužily výměnu. Oprava jedněch vnitřních dveří cca 10-20 tis. Kč

2)      Výměna dveří ve fasádě – úniková cesta ze schodiště, odhadovaná cena cca 40 tis. Kč

3)      Čistící zóna v zádveří – předpokládaný rozpočet cca 30 tis. Kč

4)      Oprava dámských toalet – dnes v havarijním stavu -odhadované náklady cca 200 tis. Kč

V budoucnosti bude potřeba:

1)      Výměna střešní krytiny a klempířských konstrukcí – celková plocha keramické krytiny je cca 800 m2 a předpokládaný rozpočet cca 2 mil. Kč. Krytinu průběžně opravujeme lokálně dle potřeby po kouscích, ale dlouhodobě to není možné. Krytina je po těch letech velice křehká, a při větších povětrnostních poryvech dochází k praskání a zatékání.

2)      Oprava fasády – celková plocha fasády činí cca 900 m2 a odhadované náklady na opravu cca 1,8 mil Kč.

3)      Výměna podlahy ve vstupní hale – původní prkna jsou poškozená, jelikož obdobně jako hlavní sál, jsou pokládána na terénu. Předpokládaný rozpočet 200 tis Kč.

4)      Doplnění sprchy a šaten –vize budoucnosti – investičně poměrně velká akce.

5)      Ozvučení sálu pro kulturní a společenské akce – asi také vize budoucnosti, ale bylo by to fajn.

 

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž